VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA VERNOSTNEJ KARTY SULTAN KEBAB

PLATNÉ OD 1. 05. 2018

 

Obchodná spoločnosť SULTAN SERVICE s. r. o., so sídlom: Bottova 35, Žilina 010 01, IČO: 47686821, zápis: OR OS ZA, odd.: Sro, vl. č.: 62098/L (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom predajní SULTAN KEBAB v Slovenskej republike, v ktorých uplatňuje pre svojich zákazníkov vernostný program (ďalej aj ako „vernostný systém“). Tieto všeobecné podmienky používania vernostnej karty Sultan Kebab (ďalej aj ako „Všeobecné podmienky“) stanovujú pravidlá členstva vo vernostnom systéme a upravujú s tým súvisiace práva a povinnosti zákazníkov a prevádzkovateľa.

V rámci tohto vernostného systému je zákazník oprávnený od prevádzkovateľa bezplatne získať vernostnú kartu (ďalej aj ako „karta“), a to v ktorejkoľvek z predajní SULTAN KEBAB v SR prevádzkovaných prevádzkovateľom. Karta bude vydaná zákazníkovi (ďalej aj ako „držiteľ“) na požiadanie, na jednej z našich prevádzok. V prípade zistenia použitia karty v rozpore so Všeobecnými podmienkami je prevádzkovateľ oprávnený nepriznať, resp. odobrať takto získané výhody, najmä nazbierané vernostné body (ďalej aj ako „body“), nevydať vernostné šeky a taktiež kartu okamžite zrušiť, všetko bez akýchkoľvek peňažných alebo iných nárokov zákazníka z uvedeného titulu a bez povinnosti zákazníka vopred informovať.

Vernostná karta umožní, aby držiteľ po jej predložení získal za svoje nákupy vo všetkých predajniach Sultan Kebab body, ktoré sú prideľované podľa nasledujúcich podmienok: V okamihu vystavenia karty získa držiteľ 1 bod za každý zakúpený produkt nad 2,80 Eur. Prevádzkovateľ vernostnej karty si vyhradzuje právo nedávať body za menšiu hodnotu produktu ako je suma 2,80 Eur, alebo akciových produktov. Pokiaľ držiteľ nebude mať so sebou pri platbe na prevádzke svoju vernostnú kartu, prevádzkovateľ nie je povinný mu body z nákupu dodatočne uplatniť. Platnosť vernostných bodov, ktoré držiteľ získal za nákup, je na dobu neurčitú.

O počte získaných bodov je možné sa informovať na ktorejkoľvek našej prevádzke. Alebo jednoducho sa prihlásiť do našej aplikácie cez web stránku www.sultankebab.sk. Cez aplikáciu si viete vždy s prehľadom skontrolovať stav aktuálnych bodov na karte. Ako aj zistiť všetky odmeny, ktoré si za nazbierané body môžete zameniť.

V prípade zničenia, straty alebo krádeže karty je potrebné, aby jej držiteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámil prevádzkovateľovi a v prípade záujmu o jej ďalšie využívanie požiadal o vydanie náhradnej (novej) karty v ktorejkoľvek z predajní Sultan Kebab alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@sultankebab.sk, a to najneskôr do 1 mesiaca od jej zničenia, straty alebo krádeže. Nová vernostná karta bude zaslaná čo možno najskôr na adresu držiteľa (pokiaľ ju má uvedenú v nadstaveniach v samotnej aplikácii pod svojím účtom), prípadne sa s prevádzkovateľom dohodnú na inom spôsobe odovzdania novej karty. To umožní držiteľovi získať svoje nepoužité body z predchádzajúcej karty na náhradnú (novú) kartu. Ak držiteľ nesplní túto podmienku pre vydanie novej karty riadne a včas, stratí možnosť využívať svoje dovtedy nazbierané body, ako aj všetky ďalšie výhody, ktoré sú spojené s kartou.

Držiteľ svojím prevzatím vernostnej karty na predajni vyhlasuje, že dobrovoľne a výslovne súhlasí so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ, e-mail, telefón. Slúži to aj na účely vstupu, evidencie a využívania výhod/benefitov z členstva vo vernostnom systéme. Tento súhlas slúži aj pre prípadné tretej osoby, poverenej spracúvaním a aktualizáciou databázy zákazníkov. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné. Údaje, ktoré sú od držiteľa požadované, sú potrebné na vyhotovenie a evidovanie jeho vernostnej karty a sú určené pre prevádzkovateľa a pre sprostredkovateľov. Tento súhlas je daný po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a je možné ho odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Sultan Service s. r. o., Bottova 35, Žilina 010 01 SR alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu info@sultankebab.sk

Pri každom použití vernostnej karty v priebehu návštevy predajní Sultan Kebab pri pokladni budú zozbierané informácie týkajúce sa nákupov držiteľa vernostnej karty, najmä však ich hodnota. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) má zákazník ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: Sultan Service s. r. o., Bottova 35, Žilina 010 01, Slovenská republika. Dotknutá osoba má aj ďalšie práva v zmysle ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona. Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Žiadna zmena Všeobecných podmienok, vrátane zrušenia vernostného systému a následného zrušenia karty, nedáva jej držiteľovi právo na peňažné ani iné odškodné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy, priame či nepriame, vrátane prípadnej technickej poruchy pri použití vernostnej karty. Zákazníkovi bude umožnené, aby mal v prípade technickej poruchy možnosť použiť vernostnú kartu (so zachovaním plného počtu dosiahnutých bodov) pri najbližšom nákupe v stanovenej lehote a taktiež aby bol v prípade zrušenia vernostného systému alebo zmeny jeho podmienok informovaný v dostatočnom časovom predstihu vopred zverejnením na webovej stránke spoločnosti Sultan Service s.r.o. ( www.sultankebab.sk ) alebo na jeho FB stránke: @Sultan.Kebab.Gyros.

Tieto Všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, zmenené alebo zrušené jednostranne zo strany prevádzkovateľa, pričom o takejto zmene sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať svojich zákazníkov min. 30 dní vopred vyvesením oznámenia priamo v predajniach Sultan Kebab alebo na webovej stránke spoločnosti Sultan Service s.r.o. ( www.sultankebab.sk ) alebo na jeho FB stránke: @Sultan.Kebab.Gyros.

Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.sultankebab.sk.

Tieto všeobecné podmienky používania vernostnej karty Sultan Kebab sú platné od 1. 05. 2018.